gdmats@gdmats.eu

Vysoká 28

Bratislava

81106

Slovensko

Zásady ochrany osobných údajov

Čítajte, ako nakladáme s vašimi údajmi podľa zákonu č. 18/2018 Z.z. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kdo údaje sbiera:

Vaše osobné údaje sbiera:

Baliza s.r.o.

 Kontaktný e-mail: gdmats@gdmats.eu

Aké údaje a prečo zbierame

E-mail

Na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov zbierame vašu e-mailovú adresu.

Dopyt služieb

Na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov zbierame vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prípadne názov firmy a adresu, aby sme mohli pripraviť návrh riešenia a cenovú ponuku.

Objednávka služieb

Z dôvodu plnenia zmluvy od vás zbierame nasledujúce údaje: meno, e-mail, názov firmy, IČO, a adresu sídla, a to pre správne plnenie zmluvy a vystavovanie a archiváciu daňových dokladov.

Ako dlho údaje uchovávame

 • E-mail : po dobu 5 rokov
 • Dopyt: po dobu 5 rokov
 • Objednávka: po dobu stanovenú zákonom.

Kto údaje spracováva

Spracovateľom údajov je:

 • Baliza s.r.o.  ktorý prevádzkuje web www.gdmats.com
 • Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,

Súbory cookie

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správca.

Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Na čo máte právo

 • Pýtať sa, aké údaje spracovávame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup.
 • Môžete požiadať o opravu, alebo vymazanie týchto údajov.
 • Môžete požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ. Sami sa potom môžete kedykoľvek odhlásiť v zápätí akéhokoľvek e-mailu.

Kam sa môžete obrátiť

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť Baliza s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.gdmats.com , prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č18/2018 Z.z. a nariadení EU 2016/679 ( GDPR) , a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Baliza s.r.o. 

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať:

meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), dátum narodenia či rodné číslo, podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt.
Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.
Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
V prípade, že chcete Vašu údaje  úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na gdmats@gdmats.eu

  Ochrana osobných údajov

 k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.gdmats.com

Baliza s.r.o.

sído: Vysoká 28, 81106 Bratislava

IČO: 45 663 726

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.gdmats.com

I. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej poštyúčelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov nákup tovaru v internetovom obchode

 

II. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia a telefonné číslo pre potrebykuriéra
 • údaje cookies - za použití služby goggle analitycs

 III. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu na ktorej so dohodli

 IV. Zverejnenie údajov

 prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických a právnickýh osôb nezverejňuje

 V. Podmienky spracúvania

 prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VI. Práva a povinnosti dotknutej osoby 

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • zákazník prevádzkovateľa je povinný udelit súhlas alebo nesúhlas so spracovaním osobných údajov

VII. Poučenie o právach dotknutej osoby 

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie o osobných

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 9.5.2018.